Παράδειγμα βελτιστοποίησης τελικού κώδικα

Η ακολουθία:
    mov $12, %rax
    mov %rax, %rbx
    mov $20, %rax
μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
    mov $12, %rbx
    mov $20, %rax
Επίσης η διάταξη των εντολών μπορεί να βελτιωθεί για να γίνεται καλύτερη χρήση πολλαπλών υπολογιστικών στοιχείων που διαθέτει ο επεξεργαστής. Για παράδειγμα σε ορισμένους επεξεργαστές η εναλλαγή εντολών κινητής υποδιαστολής με εντολές ακεραίων επιτρέπει στις δύο λειτουργικές μονάδες να δουλεύουν παράλληλα.