Βελτιστοποίηση του τελικού κώδικα

Συχνά ο τελικός κώδικας που παράγεται μπορεί να περιέχει ακολουθίες εντολών οι οποίες να μπορούν να βελτιστοποιηθούν για το συγκεκριμένο επεξεργαστή. Οι ακολουθίες αυτές μπορούν να βρεθούν εξετάζοντας ένα μικρό παράθυρο του τελικού κώδικα, όπως αυτό θα φαίνονταν κοιτάζοντας τον κώδικα από μια κλειδαρότρυπα. Για το λόγο αυτό οι βελτιστοποιήσεις αυτές λέγονται και βελτιστοποιήσεις κλειδαρότρυπας (peephole optimizations).