Απλοί κανόνες 1

Μερικοί κανόνες (Kernighan και Plauger 1976, Davis 1995) που πρέπει να ακολουθούμε κατά την κωδικοποίηση είναι οι παρακάτω: