Ανακεφαλαίωση πολυμορφισμού

Έχουμε στο σημείο αυτό εξετάσει όλα τα είδη πολυμορφισμού (polymorphism):