Χρήση πολυμορφισμού

Σε συνηθισμένες εφαρμογές σχεδιάζουμε συχνά με κληρονομικότητα διεπαφών, ενώ συναντάμε: