Τεκμηρίωση

Τα σχόλια μέσα στον κώδικα επιτρέπουν την αυτόματη δημιουργία της τεκμηρίωσης, με τη χρήση του προγράμματος javadoc.
Τεκμηρίωση σε μορφή XML