Παράρτημα: Ορισμός τύπων προσδιορισμών με τη χρήση DTD

Οι προδιορισμοί που επιτρέπονται σε ένα στοιχείο ορίζονται με στοιχεία της μορφής
<!ATTLIST όνομα_στοιχείου
  όνομα_προσδιορισμού τύπος_προσδιορισμού περιορισμός
  ...
>
Υποστηρίζονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω τύποι προσδιορισμού
Χαρακτήρες
CDATA
Απαρίθμηση
(επιλογή1 | επιλογή2 | ...)
Κλειδί
ID
Αναφορά σε κλειδί
IDREF
Αναφορά σε κλειδιά
IDREFS
Οι πιο χρήσιμοι περιορισμοί προσδιορισμών είναι:
#IMPLIED
Προαιρετικός προσδιορισμός
#REQUIRED
Υποχρεωτικός προσδιορισμός

Παράδειγμα - DTD

<!ATTLIST project
  id ID #REQUIRED
  contact CDATA #IMPLIED
  scientific_coordinator CDATA #IMPLIED
  project_manager CDATA #IMPLIED
  group CDATA #REQUIRED
  international (yes | no) #REQUIRED
  type (consulting | rtd | training | dissemination) #REQUIRED
>

Παράδειγμα - XML

<?xml version="1.0"?>
<project
  id="p_mexpress"
  group="g_sense g_wrc"
  scientific_coordinator="m_dds"
  contact="m_pateli"
  international="yes"
  type="rtd"
  project_manager="m_pateli"
>
<!-- ... -->
</project>