Ομάδες

Σε ένα στοιχείο complexType μπορούμε να ορίσουμε και τα παρακάτω στοιχεία Παράδειγμα σχήματος:
<?xml version="1.0" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="javaProgram">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="package" type="xsd:string" />
        <xsd:element name="import" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded" />
        <xsd:element name="class">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="name" type="xsd:string" />
              <xsd:choice maxOccurs="unbounded">
                <xsd:element name="field" type="xsd:string" />
                <xsd:element name="ctor" type="xsd:string" />
                <xsd:element name="method" type="xsd:string" />
              </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="extends" type="xsd:string" use="optional" />
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
Παράδειγμα εγγράφου:
<?xml version="1.0" ?>
<javaProgram>
    <package>gr.aueb.dds.bio</package>
    <import>java.util.Date</import>
    <import>java.math.BigDecimal</import>
    <class extends="Object">
        <name>Point</name>
        <field>int x</field>
        <field>int y</field>
        <ctor>Point(int x, int y)</ctor>
        <field>static int numPoints</field>
    </class>
</javaProgram>