Παράδειγμα: επεξεργασία αρχείων καταγραφής πρόσβασης σε ιστοσελίδες

import java.util.*;
import java.util.regex.*;
import java.io.*;

/**
 * Collect and print Web statistics
 * @author D. Spinellis
 */
class WebStats {

  /**
   * Increment the integer value of map's member by 1
   * The member is obtained by using the matcher to extract
   * the specified group from the string s
   */
  static void increment(Map<String, Integer> map, String s, Matcher m, int group) {
    String member = s.substring(m.start(group), m.end(group));
    Integer i = map.get(member);
    map.put(member, i == null ? 1 : i + 1);
  }

  /** List the contents of the given map */
  static void list(String title, Map<String, Integer> map) {
    System.out.println("\n" + title);
    for (Map.Entry e : map.entrySet())
      System.out.println(e.getValue() + " " + e.getKey());
  }

  /** List the contents of the given map ordered by their values.
   * (You are not expected to undestand this).
   */
  static void sortedList(String title, Map<String, Integer> map) {
    System.out.println("\n" + title);
    TreeSet <Map.Entry<String, Integer>> valueOrder
      = new TreeSet<Map.Entry<String, Integer>>(new
      Comparator<Map.Entry<String, Integer>>() {
        public int compare(Map.Entry<String, Integer> a,
            Map.Entry<String, Integer> b) {
          return (-a.getValue().compareTo(b.getValue()));
        }
      }
    );
    valueOrder.addAll(map.entrySet());
    for (Map.Entry e : valueOrder)
      System.out.println(e.getValue() + " " + e.getKey());
  }  public static void main(String args[]) {
    if (args.length != 1) {
      System.err.println("Usage: WebStats file");
      System.exit(1);
    }

    Pattern cre = null;    // Compiled RE
    try {
      // A standard log line is a line like:
      // 192.168.136.16 - - [26/Jan/2004:19:45:48 +0200] "GET /c136.html HTTP/1.1" 200 1674 "http://office/c120.html" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.5) Gecko/20031007"
      cre = Pattern.compile(
      "([-\\w.]+)\\s+" +  // 1. Host
      "([-\\w]+)\\s+" +  // 2. Logname
      "([-\\w]+)\\s+" +  // 3. User
      "\\[(\\d+)/" +    // 4. Date
      "(\\w+)/" +    // 5. Month
      "(\\d+):" +    // 6. Year
      "(\\d+):" +    // 7. Hour
      "(\\d+)" +    // 8. Minute
      "([^]]+?)\\]\\s+" +  // 9. Rest of time
      "\"([-\\w]+)\\s*" +  // 10. Request verb
      "([^\\s]*)" +    // 11. Request URL
      "([^\"]*?)\"\\s+" +  // 12. Request protocol etc.
      "(\\d+)\\s+" +    // 13. Status
      "([-\\d]+)\\s+" +  // 14. Bytes
      "\"([^\"]*)\"\\s+" +  // 15. Referrer URL
      "\"([^\"]*)\""    // 16. Client
      );
    } catch (PatternSyntaxException e) {
      System.err.println("Invalid RE syntax: " + e.getDescription());
      System.exit(1);
    }

    BufferedReader in = null;
    try {
      in = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(args[0])));
    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.err.println("Unable to open file " + args[1] + ": " + e.getMessage());
      System.exit(1);
    }

    HashMap<String, Integer> host, hour, request, referrer;
    host = new HashMap<String, Integer>();
    hour = new HashMap<String, Integer>();
    request = new HashMap<String, Integer>();
    referrer = new HashMap<String, Integer>();
    try {
      String s;
      while ((s = in.readLine()) != null) {
        Matcher m = cre.matcher(s);
        if (!m.matches())
          System.out.println("Invalid line: " + s);
        else {
          increment(host, s, m, 1);
          increment(hour, s, m, 7);
          increment(request, s, m, 11);
          increment(referrer, s, m, 15);
        }
      }
    } catch (Exception e) {
      System.err.println("Error reading line: " + e.getMessage());
      System.exit(1);
    }
    sortedList("Host Access Counts", host);
    sortedList("Hourly Access Counts", hour);
    sortedList("Request URL Access Counts", request);
    sortedList("Referrer URL Access Counts", referrer);
  }
}