Απλό περιεχόμενο

Παράδειγμα σχήματος:
<?xml version="1.0" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="country">
 <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent >
    <xsd:extension base="xsd:string" >
      <xsd:attribute name="code" type="xsd:string" use="required" />
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent >
 </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
Παράδειγμα εγγράφου:
<?xml version="1.0" ?>
<country code="el">Greece</country>