Παράδειγμα μετασχηματισμού: σχήμα

<?xml version="1.0" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="project">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="shortname" type="xsd:string" />
        <xsd:element name="projtitle" type="xsd:string" />
        <xsd:element name="startdate" type="xsd:date" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="enddate" type="xsd:date" />
        <xsd:element name="web_site" type="xsd:string" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="our_budget" type="xsd:integer" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="total_budget" type="xsd:integer" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="funding_agency" type="xsd:string" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="funding_programme" type="xsd:string" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="project_code" type="xsd:string" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="partner" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="shortname" type="xsd:string" />
              <xsd:element name="country" type="xsd:string" />
              <xsd:element name="web_site" type="xsd:string" minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="logo" type="xsd:string" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="description" type="xsd:string" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>