Παράδειγμα μετασχηματισμού: XSLT

<?xml version="1.0"?>
<!-- Apply using
xml tr project.xslt mexpress.xml
-->
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:template match="project">
        <h1>
        <xsl:value-of select="shortname" />
        -
        <xsl:value-of select="projtitle" />
        </h1>
        <!-- Show Logo -->
        <xsl:element name="img">
            <xsl:attribute name="src"><xsl:value-of select="logo" /></xsl:attribute>
        </xsl:element>
        <br /> <br />
        <!-- Project Summary information -->
        <xsl:if test="count(project_code) != 0">
            Project Code:
            <xsl:value-of select="project_code" />
            <xsl:if test="@international = 'yes'">
                (International)
            </xsl:if>
            <br/>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="count(funding_programme) != 0">
            Funding programme: <xsl:value-of select="funding_programme" />
            <br />
        </xsl:if>
        <xsl:if test="count(funding_agency) != 0">
            Funding Agency: <xsl:value-of select="funding_agency" />
            <br />
        </xsl:if>
        <xsl:if test="@type != ''">
            Project type:
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="@type = 'rtd'">RTD</xsl:when>
                <xsl:when test="@type = 'consulting'">Consulting</xsl:when>
                <xsl:when test="@type = 'training'">Training</xsl:when>
                <xsl:when test="@type = 'dissemination'">Dissemination</xsl:when>
            </xsl:choose>
            <br />
        </xsl:if>
        <xsl:if test="count(web_site) != 0">
            Web site:
            <xsl:element name="a">
                <xsl:attribute name="href"><xsl:value-of select="web_site"/></xsl:attribute>
                <xsl:value-of select="web_site" />
            </xsl:element>
            <br />
            <br />
        </xsl:if>
        <xsl:if test="count(our_budget) != 0">
            ELTRUN budget: <xsl:value-of select="our_budget" /> EUR
            <br />
        </xsl:if>
        <xsl:if test="count(total_budget) != 0">
            Total budget: <xsl:value-of select="total_budget" /> EUR
            <br />
        </xsl:if>
        <br />
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>