Ιδιότητες

Οι ιδιότητες που αφορούν κάθε όργανο μπορούν να μεταβληθούν τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Πρόσβαση στις ιδιότητες κατά την εκτέλεση της εφαρμογής έχουμε με τη σύνταξη όργανο.ιδιότητα. Μερικές ιδιότητες που εμφανίζονται σε πολλά όργανα είναι οι παρακάτω:
Name
Το όνομα του συγκεκριμένου οργάνου.
BackColor
Το χρώμα του φόντου.
ForeColor
Το χρώμα σχεδίασης.
Enabled
Αληθές αν το όργανο είναι ενεργό.
Visible
Αληθές αν το όργανο είναι ορατό.
Text
Το κείμενο που περιέχει το όργανο.
Caption
Το κείμενο που εμφανίζει το όργανο.
Value
Η τιμή που έχει το όργανο (π.χ. αληθές/ψευδές).
ToolTipText
Το αναδυόμενο κείμενο σύντομης βοήθειας.
Height
Το ύψος του οργάνου.
Left
Η θέση του οργάνου στη φόρμα από αριστερά.
Top
Η θέση του οργάνου στη φόρμα από πάνω.
Width
Το πλάτος του οργάνου.