Η γλώσσα Visual Basic

Η γλώσσα Visual Basic είναι μια δομημένη γλώσσα με τύπους που υποστηρίζει, μερικώς, τον προγραμματισμό με αντικείμενα (δεν υποστηρίζει κληρονομικότητα). Στις επόμενες παραγράφους περιγράφουμε πολύ συνοπτικά ορισμένα βασικά στοιχεία της:

Ορισμός συναρτήσεων

function funcname(param1 as type1, param2 as type2) as returntype
end function
Παράδειγμα:
function square(x as double) as double
        square = x * x
end function
Διαδικασίες (συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν τιμή) ορίζονται αντίστοιχα, αλλά με τη λέξη sub αντί για function.

Τύποι

Ορισμένοι βασικοί τύποι είναι οι boolean, integer, single, double, string.

Ορισμός μεταβλητών

Μεταβλητές ορίζονται με τη σύνταξη:
dim varname as type
Παράδειγμα:
        dim x as double
        dim k as integer

Εντολές

Οι εντολές τερματίζονται από το τέλος της γραμμής Παράδειγμα:
        x = 3
        txt.Text = "Hello"

Σχόλια

Τα σχόλια αρχίζουν με το χαρακτήρα '

Δομές ελέγχου

Η Visual Basic παρέχει τις παρακάτω δομές ελέγχου (σε σχόλιο η αντίστοιχη δομή της C).
' if (...) { ... } else { ... }
if boolean then
	statement
	...
else
	statement
	...
end if

' for (v = start; v <= end; v++) { ... }
for variable = start to end
	statement
	...
next variable

' while (...) {  ... }
do while boolean
	statement
	...
loop

' do { ... } while (...)
do
	statement
	..
loop while boolean

' switch (c) { case ... default: }
Select Case testexpression
Case expressionlist
	statement
	...
Case Else
	statement
	...
End Select