Ο ρόλος της ανάπτυξης αρχετύπων

Κατά την ανάλυση των προδιαγραφών

'Αλλα πλεονεκτήματα

Έρευνα σε 39 έργα που χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές δημιουργίας αρχέτυπου βρήκε τα παρακάτω πλεονεκτήματα: