Ο κύκλος ζωής των απαιτήσεων

  1. Εκμαίευση (elicitation)
  2. Ανάλυση και διαπραγμάτευση (analysis and negotiation)
  3. Καθορισμός (specification)
  4. Επικύρωση (validation)