Εκδοση/Διάθεση πιστοποιητικών

Η ανάθεση κλειδιού σε μία οντότητα είναι η διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας ένα ζεύγος δημόσιου/ιδιωτικού κλειδιού συσχετίζεται με μία και μόνο οντότητα. Ο έλεγχος για την μοναδικότητα του κλειδιού πραγματοποιείται με τη χρήση της βάσης δημόσιων κλειδιών, της Αρχής Πιστοποίησης. Η οντότητα φέρει την ευθύνη της δημιουργίας του ζεύγους κλειδιών που θα χρησιμοποιήσει.

Μετά την δημιουργία, το δημόσιο τμήμα του κλειδιού αποστέλλεται στην Αρχή Πιστοποίησης για να ενσωματωθεί σε πιστοποιητικό και έτσι να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα αυτού και η συσχέτισή του με τα στοιχεία της οντότητας που υπάρχουν στο πιστοποιητικό. Το ιδιωτικό κλειδί δεν γνωστοποιείται στην Αρχή Πιστοποίησης ή σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα, σε καμία περίπτωση.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να μεταβληθεί και η παραγωγή των κλειδιών να γίνει από την Αρχή Πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή η αρχή πιστοποίησης αναλαμβάνει συχνά και το ρόλο της διαφύλαξης των κλειδιών (key escrow) για νομικούς, πρακτικούς ή επιχειρηματικούς λόγους.

Τα πιστοποιητικά παράγονται από τις ΕΤΟ και αποθηκεύονται σε μια τοπική βάση δεδομένων. Επίσης, αποστέλλονται στον Εξυπηρετητή Καταλόγου προκειμένου να καταχωρηθούν στην εγγραφή της οντότητας την οποία πιστοποιούν.