Εγγραφή οντότητας στον Κατάλογο

Κάθε οντότητα που επιθυμεί να πιστοποιηθεί πρέπει να επικοινωνήσει με την Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority) και να καταθέσει τα στοιχεία της.

Η αίτηση για πιστοποίηση μεταφέρεται στην Αρχή Εγγραφής (Registration Authoriy) η οποία πιστοποιεί το αληθές των στοιχείων της και ειδοποιεί την Αρχή Πιστοποίησης να προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού. Αφού η οντότητα λάβει το πιστοποιητικό, αυτό αποθηκεύεται στην υπηρεσία Καταλόγου που διαθέτει η Αρχή Εγγραφής, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της οντότητας.