Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Acceptable use policy
Πολιτική αποδεκτής χρήσης
Audit logs
Ημερολόγια ελέγχου
Availability
Διαθεσιμότητα
Backup files
Αρχεία εφεδρείας
Computer security officer
Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Confidentiality
Εμπιστευτικότητα
Cryptography
Κρυπτογραφία
Data protection policy
Πολιτική προστασίας δεδομένων
Discretionary access control
Έλεγχος πρόσβασης κατά την κρίση του χρήστη
Immutable media
Αμετάβλητα μέσα
Impersonation
Προσωποποίηση
Incident response team
Ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών
Integrity
Ακεραιότητα
Mandatory access control
Υποχρεωτικός έλεγχος πρόσβασης
Network connection policy
Πολιτική για σύνδεση στο δίκτυο
Remote access policy
Πολιτική απομακρυσμένης χρήσης
Reusable passwords
Επαναχρησιμοποιήσιμοι κωδικοί
Security
Ασφάλεια
Single failure points
Μοναδικών σημείων βλάβης
Special access policy
Πολιτική για ειδική πρόσβαση
Trojan horse
Δούρειος ίππος
User account policy
Πολιτική λογαριασμών χρηστών
Virus
Ιός
Worm
Σκουλήκι