Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

Ακεραιότητα
Integrity
Αμετάβλητα μέσα
Immutable media
Αρχεία εφεδρείας
Backup files
Ασφάλεια
Security
Διαθεσιμότητα
Availability
Δούρειος ίππος
Trojan horse
Έλεγχος πρόσβασης κατά την κρίση του χρήστη
Discretionary access control
Εμπιστευτικότητα
Confidentiality
Επαναχρησιμοποιήσιμοι κωδικοί
Reusable passwords
Ημερολόγια ελέγχου
Audit logs
Ιός
Virus
Κρυπτογραφία
Cryptography
Μοναδικών σημείων βλάβης
Single failure points
Ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών
Incident response team
Πολιτική αποδεκτής χρήσης
Acceptable use policy
Πολιτική απομακρυσμένης χρήσης
Remote access policy
Πολιτική για ειδική πρόσβαση
Special access policy
Πολιτική για σύνδεση στο δίκτυο
Network connection policy
Πολιτική λογαριασμών χρηστών
User account policy
Πολιτική προστασίας δεδομένων
Data protection policy
Προσωποποίηση
Impersonation
Σκουλήκι
Worm
Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Computer security officer
Υποχρεωτικός έλεγχος πρόσβασης
Mandatory access control