Συγκέντρωση και αποκέντρωση

Για τις αποφάσεις σχετικά με συγκέντρωση και αποκέντρωση χρησιμοποιούμε τα παρακάτω στοιχεία: Υποψήφιοι για κεντρική διαχείριση: