Η υπηρεσία βοηθείας

Η υπηρεσία βοηθείας σχεδιάζεται με βάση τα παρακάτω στοιχεία: Βασικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή και διαχείριση των αιτήσεων. Κάθε αίτηση αποκτά ένα αναγνωριστικό στοιχείο (ticket) με το οποίο τα στελέχη της υπηρεσίας και ο τελικός πελάτης ενημερώνονται για την πρόοδο.