Η υλοποίηση του μοντέλου αντικειμένων εγγράφων στη Java

 • Η επεξεργασία ενός αρχείου XML γίνεται μέσω ενός συντακτικού αναλυτή DocumentBuilder που παράγεται από την κλάση DocumentBuilderFactory
  // Create the DocumentBuilderFactory
  DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  // Create the document builder
  DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
 • Η μέθοδος parse του συντακτικού αναλυτή DocumentBuilder επιστρέφει ένα αντικείμενο που υποστηρίζει τη διεπαφή Document. Μπορεί να κληθεί με όρισμα:
 • Παράδειγμα: υπολογισμός μέσου όρου

  /*
   * Print the average value of the specified node
   * D. Spinellis, January 2004
   */

  import javax.xml.parsers.*;
  import java.io.*;
  import org.w3c.dom.*;

  class Average {
          public static void main(String args[]) {

                  if (args.length != 2) {
                          System.err.println("Usage: Average element file");
                          System.exit(1);
                  }

                  Document doc = null;
                  try {
                          // Create the DocumentBuilderFactory
                          DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
                          // Create the document builder
                          DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
                          // Create DOM document from the file
                          doc = db.parse(new File(args[1]));
                  } catch (Exception e) {
                          System.err.println("Parsing failed: " + e);
                          System.exit(1);
                  }

                  NodeList grades = doc.getElementsByTagName(args[0]);
                  double sum = 0.0;
                  for (int i = 0; i < grades.getLength(); i++) {
                          String grade = grades.item(i).getFirstChild().getNodeValue();
                          sum += (new Integer(grade)).doubleValue();
                  }
                  System.out.println(sum / grades.getLength());
          }
  }