Σύνταξη κανονικών εκφράσεων

Τα παρακάτω σύμβολα έχουν ειδικό νόημα:
^
Αρχή της γραμμής
$
Τέλος της γραμμής
.
Οποιοδήποτε γράμμα
[abc]
Ένα από τα γράμματα a, b, ή c
[a-z]
Ένα από τα γράμματα a μέχρι z
[^abc]
Οποιοδήποτε γράμμα εκτός από τα a, b, και c.
Έκφραση?
Η έκφραση μία ή καμία φορά
Έκφραση*
Η έκφραση μηδέν ή περισσότερες φορές
Έκφραση+
Η έκφραση μία ή περισσότερες φορές
Έκφραση{n}
Η έκφραση n φορές
Έκφραση{n,}
Η έκφραση τουλάχιστον n φορές
Έκφραση{n,m}
Η έκφραση τουλάχιστον n αλλά όχι περισσότερες από m φορές
Έκφραση1|Έκφραση2
Η έκφραση1 ή η έκφραση2
(Έκφραση)
Το περιεχόμενο στην παρένθεση
\1 \2 ... \n
To περιεχόμενο της νοστής παρένθεσης
\0nnn
Χαρακτήρας με οκταδική τιμή nnn
\0xnnn
Χαρακτήρας με δεκαεξαδική τιμή nnn
\\
Ο χαρακτήρας \
\t
Ο χαρακτήρας tab
\n
Ο χαρακτήρας newline
\r
Ο χαρακτήρας carriage return
\a
Ο χαρακτήρας alert
\f
Ο χαρακτήρας form feed
\e
Ο χαρακτήρας escape
\cx
Ο χαρακτήρας control-x (a-z)
\d
Ψηφίο
\D
Μη ψηφίο
\s
Κενό
\S
Μη κενό
\p{InGreek}
Ελληνικό γράμμα: όνομα μπλοκ http://www.unicode.org/Public/3.0-Update/Blocks-3.txt
\P{InGreek}
Μη ελληνικό γράμμα