Εντολές δυαδικών ψηφίων

AND προορισμός, πηγή
Σύζευξη
προορισμός <- προορισμός & πηγή
OR προορισμός, πηγή
Διάζευξη
προορισμός <- προορισμός | πηγή
XOR προορισμός, πηγή
Αποκλειστική διάζευξη
προορισμός <- προορισμός ^ πηγή
NOT προορισμός
Αντιστροφή
προορισμός <- ~ προορισμός
TEST προορισμός, πηγή
Έλεγχος
SHL προορισμός, αριθμός
(Shift left)
Ολίσθηση (Shift) αριστερά
προορισμός <- προορισμός << πηγή
SHR προορισμός, αριθμός
(Shift right)
Ολίσθηση δεξιά
προορισμός <- προορισμός >> πηγή
SAR προορισμός, αριθμός
(Shift arithmetic right)
Αριθμητική ολίσθηση δεξιά
προορισμός <- προορισμός >> πηγή
ROL προορισμός, αριθμός
(Rotate left)
Περιστροφή αριστερά
ROR προορισμός, αριθμός
(Rotate right)
Περιστροφή δεξιά