Εντολές άλματος

JMP προορισμός
'Αλμα
CALL προορισμός
Κλήση
RET
(Return)
Επιστροφή
JA/JNBE προορισμός
(Jump above)
'Αλμα αν μεγαλύτερο (χωρίς πρόσημο)
JAE/JNB προορισμός
(Jump above or equal)
'Αλμα αν μεγαλύτερο ή ίσο (χωρίς πρόσημο)
JB/JNAE προορισμός
(Jump bellow)
'Αλμα αν μικρότερο (χωρίς πρόσημο)
JBE/JNA προορισμός
(Jump below or equal)
'Αλμα αν μικρότερο ή ίσο (χωρίς πρόσημο)
JC προορισμός
(Jump carry)
'Αλμα αν κρατούμενο
JNC προορισμός
(Jump no carry)
'Αλμα αν όχι κρατούμενο
JE/JZ προορισμός
(Jump equal)
'Αλμα αν ίσο
JNE/JNZ προορισμός
(Jump not equal)
'Αλμα αν όχι ίσο
JG/JNLE προορισμός
(Jump greater)
'Αλμα αν μεγαλύτερο (με πρόσημο)
JGE/JNL προορισμός
(Jump greater or equal)
'Αλμα αν μεγαλύτερο ή ίσο (με πρόσημο)
JL/JNGE προορισμός
(Jump less)
'Αλμα αν μικρότερο (με πρόσημο)
JLE/JNG προορισμός
(Jump less or equal)
'Αλμα αν μικρότερο ή ίσο (με πρόσημο)
JO προορισμός
(Jump overflow)
'Αλμα αν υπερχείλιση
JNO προορισμός
(Jump no overflow)
'Αλμα αν όχι υπερχείλιση
JS προορισμός
(Jump sign)
'Αλμα αν πρόσημο
JNS προορισμός
(Jump no sign)
'Αλμα αν όχι πρόσημο