Παράδειγμα εσωτερικής κλάσής

class Rectangle {
  private static class Point {
    private int x, y;

    /** Point constructor */
    Point(int ix, int iy) {
      x = ix;
      y = iy;
    }
  }

  private Point topLeft, bottomRight;

  /** Rectangle constructor */
  Rectangle(int x, int y, int height, int width) {
    topLeft = new Point(x, y);
    bottomRight = new Point(x + width, y + height);
  }
}