Παράδειγμα: ομαδοποίηση πεδίων σταθερού μήκους

ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ: Αναλυτική γραμμή πωλήσεων (πελατών)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αναλυτική γραμμή πωλήσεων (στοιχεία πελατών)
(RECORD τύπου 2)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΔΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ
Σημειώσεις
ΣΤΑΘΕΡΗ
ΤΙΜΗ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΜΗΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
1
Τύπος Record (κωδικός)
1
1
1
Numeric
KENO
2
2
Α/Α
2
6
5
Numeric
KENO
KENO
3
ΑΦΜ πελάτη
7
15
9
Character
KENO
KENO
4
Επωνυμία πελάτη
16
42
27
Character
KENO
KENO
5
Επαγγελμα πελάτη
43
57
15
Character
KENO
KENO
61
Μη υπόχρεοι υποβολής(αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι κλπ)
58
58
1
Character
0 (μηδέν)= υπόχρεος
1 (ένα) = μη υπόχρεος
KENO
7
Δ/νση / Πόλη πελάτη
59
68
10
Character
KENO
KENO
8
Δ/νση / Οδός πελάτη
69
84
16
Character
KENO
KENO
9
Δ/νση / Αριθμ πελάτη
85
87
3
Character
KENO
KENO
10
Ταχ. Κώδικας πελάτη
88
92
5
Numeric
KENO
KENO
113
Αριθμός τιμολογίων (πλήθος)
93
99
7
Numeric
KENO
KENO
12
Καθαρή αξία τιμολογίων
100
115
16
Numeric
KENO
KENO
13
FILLER
116
150
35
Character
KENO
spaces