Προγραμματιστική διεπαφή συστατικών

Παράθυρο (javax.swing.JFrame, Κλάση)