Τοπικός χειρισμός

Ο τοπικός χειρισμός γίνεται με μπλοκ try/catch/finally:

try {
  // Κώδικας που μπορεί να δημιουργήσει την εξαίρεση
} catch (ExceptionClass_1 e) {
  // Κώδικας που χειρίζεται την ExceptionClass_1
} catch (ExceptionClass_2 e) {
  // Κώδικας που χειρίζεται την ExceptionClass_2
} finally {
  // Κώδικας που εκτελείται πάντα στο τέλος
}

Παράδειγμα από τη μέθοδο readInt της βιβλιοθήκης BIO:

public static int readInt() {
  int i = 0;

  try {
    i = Integer.parseInt(readString());
  } catch (NumberFormatException e) {
    System.err.println("Error reading Integer: " + e);
    System.exit(1);
  }
  return (i);
}