Αρχιτεκτονική του μεταγλωττιστή

Η διεργασία της μεταγλώττισης μπορεί να διαχωριστεί στις παρακάτω ξεχωριστές λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται σε διαδοχικές φάσεις: