Παράδειγμα διάταξης μνήμης

Στοίβα (stack)
...

...
Σωρός (heap)
(Δυναμική μνήμη)
...
Στατικά δεδομένα (static data)
...
Μεταγλωττισμένος κώδικας (code (text))