Παράδειγμα βελτιστοποίησης

Απαλοιφή κοινών υποεκφράσεων (common subexpression elimination)
Εκφράσεις με κοινά στοιχεία υπολογίζονται μόνο μια φορά. Η ακολουθία:
x = b / c;
y = 42 + b / c;
μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
x = b / c;
y = 42 + x;