Πλεονεκτήματα βελτιστοποίησης

Η βελτιστοποίηση μπορεί να απαλλάξει τον προγραμματιστή από αντιπαραγωγικές αλλαγές του κώδικα που έχουν ως στόχο να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αυτά και να του επιτρέψει να συγκεντρωθεί σε άλλα ποιοτικά στοιχεία του παραγόμενου κώδικα όπως την ορθότητα, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, τη συντηρησιμότητα, και τη μεταφερσιμότητα. Συχνά βελτιστοποιήσεις που γίνονται από τον προγραμματιστή έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω ποιοτικά στοιχεία.