Παράδειγμα βελτιστοποίησης

Απαλοιφή άχρηστου κώδικα (dead code removal)
Κώδικας που δεν εκτελείται ποτέ απαλείφεται. Η ακολουθία:
{
  int a, q;

  q = 48;
  return (q);
  a = q / 2;
}
μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
{
  int a, q;

  q = 48;
  return (q);
}