Παράδειγμα βελτιστοποίησης

Απαλοιφή κλήσεων σε συναρτήσεις (function inlining)
Κλήσεις σε συναρτήσεις μετασχηματίζονται σε απευθείας χρήση του αντίστοιχου κώδικα. Η ακολουθία:
static int
square(int a) {
    return (a * a);
}

public static void main(String args[]) {
    System.out.println(square(12));
}
μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
public static void main(String args[]) {
    System.out.println(12 * 12);
}