Παράδειγμα βελτιστοποίησης

Απαλοιφή αναδρομής από το τέλος συνάρτησης (tail recursion elimination)
Αναδρομή στο τέλος μιας συνάρτησης μετασχηματίζεται σε βρόχο. Η ακολουθία:
foo() {
    System.out.println("foo");
    foo();
}
μετασχηματίζεται στην ακολουθία:
foo() {
    for (;;)
        System.out.println("foo");
}