Βελτιστοποίηση του ενδιάμεσου κώδικα

Η βελτιστοποίηση του κώδικα μετασχηματίζει τον κώδικα σε μια μορφή που παράγει τα ίδια αποτελέσματα με τον αρχικά αλλά βελτιωμένα κάποια κριτήρια απόδοσης. Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι: