Παράδειγμα: υπολογισμός μέσου όρου

/*
 * Print the average value of the specified node
 * @author D. Spinellis
 */

import javax.xml.parsers.*;
import java.io.*;
import org.w3c.dom.*;

class Average {
  public static void main(String args[]) {

    if (args.length != 2) {
      System.err.println("Usage: Average element file");
      System.exit(1);
    }

    Document doc = null;
    try {
      // Create the DocumentBuilderFactory
      DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
      // Create the document builder
      DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
      // Create DOM document from the file
      doc = db.parse(new File(args[1]));
    } catch (Exception e) {
      System.err.println("Parsing failed: " + e);
      System.exit(1);
    }

    NodeList grades = doc.getElementsByTagName(args[0]);
    double sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < grades.getLength(); i++) {
      String grade = grades.item(i).getFirstChild().getNodeValue();
      sum += (Integer.valueOf(grade)).doubleValue();
    }
    System.out.println(sum / grades.getLength());
  }
}