Παράδειγμα: Εύρεση κανονικών εκφράσεων σε αρχείο

/*
 * Globally match regular expression and print
 * Modelled after the Unix command with the same name
 * D. Spinellis, January 2004
 */

import java.util.regex.*;
import java.io.*;

class Grep {
  public static void main(String args[]) {
    if (args.length != 2) {
      System.err.println("Usage: Grep pattern file");
      System.exit(1);
    }

    Pattern cre = null;    // Compiled RE
    try {
      cre = Pattern.compile(args[0]);
    } catch (PatternSyntaxException e) {
      System.err.println("Invalid RE syntax: " + e.getDescription());
      System.exit(1);
    }

    BufferedReader in = null;
    try {
      in = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(args[1])));
    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.err.println("Unable to open file " + args[1] + ": " + e.getMessage());
      System.exit(1);
    }

    try {
      String s;
      while ((s = in.readLine()) != null) {
        Matcher m = cre.matcher(s);
        if (m.find())
          System.out.println(s);
      }
    } catch (Exception e) {
      System.err.println("Error reading line: " + e.getMessage());
      System.exit(1);
    }
  }
}