Αποτέλεσμα αναζήτησης κανονικών εκφράσεων

java Grep "abo" /usr/dict/words
...
sabotage
seaboard
taboo
thereabouts
turnabout
vagabond
whereabout
...

java Grep "^abo" /usr/dict/words
aboard
abode
abolish
abolition
abominable
abominate
aboriginal

java Grep bent /usr/dict/words
absorbent
bent
benthic
debenture
incumbent
recumbent

java Grep "bent$" /usr/dict/words
absorbent
bent
incumbent
recumbent

java Grep "[^AEIOUYaeiouy]{5,}" /usr/dict/words
angstrom
Armstrong
birthplace
bremsstrahlung
corkscrew
Dijkstra
downstream
hardscrabble
jockstrap
Knightsbridge
lengthly
Nietzsche
nightclub
offspring
postscript
Rothschild
...

java Grep "(.)(.)(.)\3\2\1" /usr/dict/words
braggart
Brenner
collocation
diffident
dissident
glossolalia
grammar
grammarian
installation
staccato
suffuse