Παράδειγμα: ΚΑΔ XSD

Τα παρακάτω σχήμα ορίζει τη μορφή του αρχείου που χρησιμοποιείται από τους φορολογούμενους για να δηλώσουν στη ΑΑΔΕ τον κωδικό αριθμό δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://www.gsis.gr/ekad" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.gsis.gr/ekad" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:element name="ekad">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>root element</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="branch" nillable="false" maxOccurs="unbounded">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Εγκατάσταση</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="kad" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="value" nillable="false">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Η τιμή του ΚΑΔ</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
             <xs:totalDigits value="15"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="typeOfKad" use="required">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Είδος ΚΑΔ (δραστηριότητας). 1=Κύρια, 2=Δευτερεύουσα, 3=Λοιπή, 4=Βοηθητική</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
           <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
            <xs:enumeration value="3"/>
            <xs:enumeration value="4"/>
           </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="aa" use="required">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>ΑΑ εγκατάστασης. Η έδρα δηλώνεται σαν υποκατάστημα με ΑΑ=0. Εάν υπάρχει μητρική εταιρεία στο εξωτερικό, ο ΚΑΔ της δηλώνεται ως υποκατάστημα με ΑΑ=9999</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
         <xs:minInclusive value="0"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="afm" use="required">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>ΑΦΜ υπόχρεου</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="9"/>
      <xs:maxLength value="9"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>