Ανακεφαλαίωση

Η επιτρεπόμενη δομή ενός εγγράφου XSD εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.
the content models in an XML Schema
(Αναδημοσιεύεται με την άδεια του συγγραφέα Rahul Srivastava).