Καθορισμός λειτουργικών απαιτήσεων

Περιγράφουν τις δυνατότητες (capabilities) του συστήματος. Πρέπει να είναι: