Το έγγραφο προδιαγραφής απαιτήσεων λογισμικού

Το έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το λογισμικό (software requirements document) περιέχει τα παρακάτω στοιχεία (Σκορδαλάκης 1991, σ. 63):
 1. Εισαγωγή
  1. Σκοπός
  2. Έκταση
  3. Ορισμοί, ακρονυμίες και συντομογραφίες
  4. Αναφορές
  5. Γενική εικόνα
 2. Γενική περιγραφή
  1. Προοπτική του προϊόντος
  2. Λειτουργίες
  3. Χαρακτηριστικά των χρηστών
  4. Γενικοί περιορισμοί
  5. Παραδοχές και εξαρτήσεις
 3. Ειδικές απαιτήσεις
  1. Λειτουργικές απαιτήσεις
   1. Λειτουργική απαίτηση 1
    1. Εισαγωγή
    2. Είσοδοι
    3. Επεξεργασία
    4. Έξοδοι
   2. Λειτουργική απαίτηση 1
   3. ...
   4. Λειτουργική απαίτηση ν
  2. Απαιτήσεις εξωτερικών διαπροσωπειών
   1. Διαπροσωπείες χρήστη (user interfaces)
   2. Διαπροσωπείες υλικού (hardware interfaces)
   3. Διαπροσωπείες λογισμικού (software interfaces)
   4. Διαπροσωπείες επικοινωνιών (communication interfaces)
  3. Απαιτήσεις επίδοσης
  4. Περιορισμοί σχεδίασης
   1. Συμμόρφωση με τα πρότυπα
   2. Περιορισμοί από το υλικό
  5. Ιδιώματα
   1. Διαθεσιμότητα
   2. Ασφάλεια
   3. Συντηρισιμότητα
   4. Μεταφερσιμότητα
  6. 'Αλλες απαιτήσεις
   1. Βάση δεδομένων
   2. Τρόποι λειτουργίας
   3. Προσαρμογή στο χώρο εγκατάστασης
 4. Παραρτήματα
 5. Ευρετήριο