Το έγγραφο προδιαγραφής απαιτήσεων συστήματος

Το έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το σύστημα (system requirements document) περιέχει τα παρακάτω στοιχεία (Σκορδαλάκης 1991, σ. 54):
 1. Ορισμός του προβλήματος
 2. Αιτιολόγηση του προβλήματος
 3. Σκοπός του συστήματος και του έργου
 4. Περιορισμοί στο σύστημα και στο έργο
 5. Λειτουργίες ανά συνιστώσα του προβλήματος
  1. Υλικό
  2. Λογισμικό
  3. 'Aνθρωποι
 6. Χαρακτηριστικά χρηστών
 7. Περιβάλλοντα
  1. ανάπτυξης,
  2. λειτουργίας και
  3. συντήρησης
 8. Στρατηγική λύσης του προβλήματος
 9. Προτεραιότητες στα χαρακτηριστικά του συστήματος
 10. Κριτήρια αποδοχής του συστήματος
 11. Πηγές πληροφοριών
 12. Λεξιλόγιο