The Class of 2005

Achilleas Anagnostopoulos

Alexandros Charos

Dalia Martisiute

Zbyněk Mužík

Athina Spiliopoulou

Polina Tzavala