Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Accumulator
Συσσωρευτής
Alphabet
Αλφάβητο
Arithmetic and logical unit
Μονάδα αριθμητικής και λογικής
Assembler
Συμβολομεταφραστή
Automaton
Αυτόματο
Backtracking
Οπισθοδρόμηση
Based address
Διεύθυνση με βάση
Based indexed address
Διεύθυνση με βάση και δείκτη
Based indexed scaled address
Διεύθυνση με βάση, δείκτη και πολλαπλασιαστή
Binary
Δυαδικοί
Bottom up parser
Συντακτικός αναλυτής από κάτω προς τα πάνω
Bus
Δίαυλος
Carry
Κρατούμενο
Closure
Κλείσιμο
Code optimisation
Βελτιστοποίηση κώδικα
Compiler
Μεταγλωττιστή
Compiler compiler
Μεταμεταγλωττιστή
Compiler generators
Μεταμεταγλωττιστές
Concatenation
Παράθεση
Constants
Σταθερές
Context free grammar
Γραμματική χωρίς συμφραζόμενα
Context sensitive grammar
Γραμματική με συμφραζόμενα
Control unit
Μονάδα ελέγχου
Cost
Κόστος
Definitions
Ορισμοί
Delimiters
Διαχωριστές
Derivation
Παραγωγή
Deterministic finite automaton (DFA)
Ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο (ΝΠΑ)
Deterministic stack automaton (DSA)
Ντετερμινιστικό αυτόματο στοίβας (ΝΑΣ)
Direct address
'Αμεση διεύθυνση
Embeded
Ενσωματωμένες
Empty string
Κενή συμβολοσειρά
Error management
Διαχείριση λαθών
Finite automata
Πεπερασμένα αυτόματα
Flags
Ενδείκτες
Flexibility
Ευκαμψία
Function inlining
Απαλοιφή κλήσεων σε συναρτήσεις
Hexadecimal
Δεκαεξαδικό
IR
ΚΕ
Identifiers
Ονόματα
Immediate operand
'Αμεσος τελεστέος
Indexed address
Διεύθυνση με δείκτη
Input output devices
Συσκευές εισόδου εξόδου
Instruction decode
Αποκωδικοποίηση εντολής
Instruction execution
Εκτέλεση εντολής
Instruction fetch
Ανάκληση εντολής
Instruction register
Καταχωρητής εντολής
Interface
Διεπαφή
Intermediate code
Ενδιάμεσου κώδικα
Intermediate code generation
Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα
Interpreter
Διερμηνευτή
Label
Ετικέτα
Language
Γλώσσα
Leftmost
Αριστερότερο
Lexical analyser generator
Μεταλεκτικό αναλυτή
Lexical analysis
Λεκτική ανάλυση
Linking
Σύνδεση
Lookahead token
Σύμβολο προεξέτασης
Loop code motion
Μετακίνηση κώδικα βρόχων
MAR
ΚΔιΜ
MDR
ΚΔεΜ
Main memory
Κύρια μνήμη
Memory access
Πρόσβαση μνήμης
Memory address register
Καταχωρητής διεύθυνσης μνήμης
Memory addresses
Διευθύνσεις μνήμης
Memory data register
Καταχωρητής δεδομένων μνήμης
Move
Κίνηση
Namespaces
Ονοματικές περιοχές
Non-deterministic finite automaton (NFA)
Μη ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο (ΜΠΑ)
Non-deterministic stack automaton (NSA)
Μη ντετερμινιστικό αυτόματο στοίβας (ΜΑΣ)
Non-terminal symbols
Μη τερματικά σύμβολα
Operators
Τελεστές
PC
ΜΠ
Parser generators
Μετασυντακτικοί αναλυτές
Peephole optimizations
Βελτιστοποιήσεις κλειδαρότρυπας
Perfect hash function generators
Δημιουργοί τέλειων συναρτήσεων κατακερματισμού
Performance
Απόδοση
Positive closure
Θετικό κλείσιμο
Processor
Επεξεργαστής
Program counter
Μετρητής προγράμματος
Push down automata
Αυτόματα στοίβας
Recursive descent parser
Συντακτικός αναλυτής αναδρομικής κατάβασης
Reduce action
Πράξη ελάττωσης
Register indirect address
Έμμεση διεύθυνση από καταχωρητή
Registers
Καταχωρητές
Regular expression
Κανονική έκφραση
Regular grammar
Κανονική γραμματική
Regular languages
Κανονικές γλώσσες
Reserved words
Δεσμευμένες λέξεις
Rightmost
Δεξιότερη
Rules
Κανόνες
Scanner generators
Μεταλεκτικοί αναλυτές
Semantic analysis
Σημασιολογική ανάλυση
Shift
Ολίσθηση
Shift action
Πράξη ολίσθησης
Sign
Πρόσημο
Stack pointer
Δείκτης στοίβας
String
Συμβολοσειρά
Symbol table management
Διαχείριση πίνακα συμβόλων
Syntax analysis
Συντακτική ανάλυση
Syntax rules
Συντακτικοί κανόνες
Syntax tree
Συντακτικό δένδρο
T diagram
Διάγραμμα Τ
Tail recursion elimination
Απαλοιφή αναδρομής από το τέλος συνάρτησης
Target code generation
Παραγωγή τελικού κώδικα
Terminal symbols
Τερματικά σύμβολα
Text scanners
Σαρωτών κειμένου
Tokens
Λεκτικές μονάδες
Top down parser
Συντακτικός αναλυτής από πάνω προς τα κάτω
Transition diagram
Διαγράμματος μετάβασης
Transition function
Συνάρτηση αλλαγής κατάστασης
Transition graph
Γράφος μετάβασης
Transition table
Πίνακας αλλαγής κατάστασης
Unary
Μοναδιαίοι
User code
Κώδικας χρήστη
Virtual machine
Ιδεατής μηχανής
Visible
Ορατά