Διάκριση μεταξύ οντοτήτων, στοιχείων και προσδιορισμών