Είδη περιορισμών

Μερικοί υποστηριζόμενοι περιορισμοί είναι οι παρακάτω: Όλοι παίρνουν μια παράμετρο value, που ορίζει την τιμή τους.